O Nas - IPRN.pl

O Nas

O Nas

INSTYTUT POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI (IPRN)  powstał z inicjatywy osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami. W ramach IPRN współpracują audytorzy energetyczni, licencjonowani zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, urbaniści, kosztorysanci i inne grupy zawodowe związane z rynkiem nieruchomości.  
Działalność IPRN obejmuje między innymi:
 • prowadzenie praktyk zawodowych,
 • analizę nieruchomości związaną z zaopatrzeniem w ciepło,
 • prowadzenie prac naukowo - badawczo - rozwojowych
 • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi, uczelniami wyższymi
 • działalność dydaktyczną i edukacyjną,
 • pomoc dydaktyczną,
 • prowadzenie badań marketingowych wszystkich segmentów rynku   nieruchomości,
 • opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości,
 • opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości,
 • analizy opłacalności inwestycji.
  Do celów IPRN należy:
 • działanie na rzecz rozwoju zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • tworzenie warunków dla powstania samorządów zawodowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami,
 • doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób fizycznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • organizowanie między stowarzyszeniowych działań dot. formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej i standardów zawodowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, jak i również kontroli ich przestrzegania,
 • reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym,
 • podjęcie działań umożliwiających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • działanie na rzecz wzmacniania zrzeszonych, w szczególności regionalnych stowarzyszeń,
 • działanie na rzecz standaryzacji usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
 • działanie na rzecz rozwoju umiejętności doradczych wśród osób związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.