Zarządcy - IPRN.pl

Zarządcy

Zarządcy

Jak zdobyć licencję zarządcy nieruchomości:

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życia 1 stycznia 2008r. (Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej (Art. 187 ust.1), która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;

  3. posiada wyższe wykształcenie;

  4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami;

  5. odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Po odbyciu praktyk zawodowych kandydat na zarządcę nieruchomości składa do ministra wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Licencję zarządcy nieruchomości zgodnie z Art. 191 ust. 2 nadaje minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej osobom, które spełniły wymogi określone w Art. 187, a spełnienie tych wymogów stwierdza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym (Art. 191 ust. 3).