Nowe rozporządzenie określające wymogi programowe dla kursów specjalistycznych - IPRN.pl

Nowe rozporządzenie określające wymogi programowe dla kursów specjalistycznych

Kursy » Nowe rozporządzenie określające wymogi programowe dla kursów specjalistycznych

 Nowe rozporządzenie określające wymogi programowe dla kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.


    
    W dniu 14 lipca 2010 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, które zostało ogłoszone w dniu 15 lipca br. w Dzienniku Ustaw Nr 127 pod pozycją 859.
  


   Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 196 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
  


   Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. MI Nr 9, poz. 53), w którym Minister Infrastruktury określił grupy tematyczne kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

   Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 15 lipca 2010 r.

  


   Celem rozporządzenia jest zagwarantowanie, by usługi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości świadczone na polskim rynku nieruchomości wykonywane były na jak najwyższym poziomie. Przedmiotowa regulacja stanowić ma jedną z gwarancji poziomu usług świadczonych na rynku nieruchomości, nie nakładając na adresatów nowych obowiązków.

   Z treścią rozporządzenia można zapoznać się.

 

 tutaj.