Ubezpieczenia OC - IPRN.pl

Ubezpieczenia OC

Pośrednicy / Zarządcy » Ubezpieczenia OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC - POŚREDNIKA

ubezpieczenie OC musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2113)

  • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

  • Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem czynności pośrednictwa innych osób działających pod jego nadzorem.

  • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód określonych w §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2113).

  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia lub wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro - kwota ustalona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury (UbezpieczeniePosrednicy)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC - ZARZĄDCY

ubezpieczenie OC musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2114)

  • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

  • Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem czynności zarządzania innych osób działających pod jego nadzorem.

  • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód określonych w §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2114).

  • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia lub wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro - kwota ustalona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury(UbezpieczenieZarzadcy)