Kodeks etyki zawodowej dla zarządców - IPRN.pl

Kodeks etyki zawodowej dla zarządców

Pośrednicy / Zarządcy » Kodeks etyki zawodowej dla zarządców

KODEKS  ETYKI

I

STANDARDY ZAWODOWE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

 

KODEKS ETYKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

§ 1

Zarządcą nieruchomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba wykonująca zawód zarządcy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

§ 2

Zasady etyki zawodowej zarządcy nieruchomości są zgodne z przyjętymi i uznanymi przez Rzeczpospolitą Polską systemami moralności oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Zarządca nieruchomości obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych.

§ 4

Zarządca nieruchomości przy wykonywania obowiązków zawodowych obowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym Kodeksie oraz do dbałości o słuszny interes zlecającego zarząd.

§ 5

1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłoby zaszkodzić dobrej opinii w zawodzie zarządców nieruchomości. 
2. Postępowanie zarządcy nieruchomości, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych stanowi naruszenie norm etycznych.

§ 6

W celu profesjonalnej obsługi klienta zarządca nieruchomości obowiązany jest do stałego doskonalenia wiedzy 
w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno - podatkowych, technicznych oraz standardów zawodowych zarządcy nieruchomości.

§ 7

Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.

§ 8

Zarządcy nie mogą zatajać przed osobą, na której rzecz świadczą usługi istotnych i znanych im faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie mogą osoby takiej wprowadzić w błąd, co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 9

1. Zarządcę obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko czego dowiedział się on w związku z wykonaniem zarządu, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich oraz zlecającego. 
2. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem uzyskał od zamawiającego. 
3. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po ustaniu zarządzania nieruchomością, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez uprawniony organ.

§ 10

Zarządca nieruchomości pozostaje lojalny wobec interesów zamawiającego i nie angażuje się w żądne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami klienta.

§ 11

Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego a także użytkownika, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

§ 12

Stosunki między zarządcami winny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.

§ 13

1.Zarządca nieruchomości obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę. 
2.W szczególności jeżeli inny zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość oferować cenę niższą za te usługę. 
3.Punkt 2 nie dotyczy ustalania wynagrodzenia zarządcy w drodze przetargu lub konkursu.

§ 14

Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego, co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w jakikolwiek sposób im szkodzić.

§ 15

Jeżeli nie koliduje to z interesami zlecających zarząd, zarządcy powinni udzielać sobie wzajemnej pomocy 
w pracy zawodowej.

§ 16

Zarządca utrzymuje nieruchomość w należytym stanie sanitarno - porządkowym oraz technicznym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z umowy zawartej ze zlecającym.

§ 17

Zarządca nieruchomości prowadzi wymagane prawem ewidencje księgowo - finansowe, odrębne dla każdej zarządzanej nieruchomości.

§ 18

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 19

Zarządca nieruchomości obracając środkami pieniężnymi zamawiającego w szczególności: 
1. nie dopuszcza do przemieszania środków pieniężnych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi klientów, 
2. nie wykorzystuje pieniędzy jednego zamawiającego w celu przysporzenia korzyści innemu zamawiającemu, 
3. zabezpiecza środki finansowe klientów przed wszelkimi dającymi się przewidzieć niekorzystnymi sytuacjami. 
4. Środki pieniężne zamawiających zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych i postępuje z nimi zgodnie z pisemnym żądaniem zamawiającego i postanowieniami umowy.

§ 20

Umowy zawierane przez zarządców nieruchomości z klientami powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z opisem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy.

§ 21

Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od zainteresowanych, w związku z wykonywanymi czynnościami, jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

§ 22

Zarządca nieruchomości winien wykazywać wysoką kulturę w kontaktach z użytkownikami, a także nie pozostawać obojętnym na ich problemy życiowe.

§ 23

1. Zarządcy nieruchomości nie przestrzegający zasad etyki zawodowej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. 
2. O odpowiedzialności dyscyplinarnej orzeka Komisja Dyscyplinarna Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

§ 24

Kodeks niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

Obowiązuje od dnia 14 października 1998 roku.

 

STANDARDY ZAWODOWE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 

 

Wstęp

   Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności. Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarządców nieruchomości standardów zawodowych jako jednolitych norm postępowania stanowić będzie początek współpracy i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarządcy. 
  
    Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustalają niniejsze standardy zawodowe.

§ 1

Zasady ogólne

1. Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralnymi oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  
2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiębiorcy działający w zakresie zarządzania nieruchomościami powinni dochować należytej staranności, aby osoby, przy pomocy których wykonują czynności zarządzania nieruchomościami, przestrzegały reguł zawartych w niniejszych standardach zawodowych. 
  
  § 2

Dbałość o prestiż zawodu

1. Za zasadę naczelną działania zarządcy nieruchomości uznaje się dbałość o należytą jakość czynności wykonywanych przez zarządcę. 
  
2.Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami i instytucjami, przed którymi występuje. 
  
3. Zarządca nieruchomości postępuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem. 
  
4. Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. 
  
5. Zarządca nieruchomości dąży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu. 
  
6. Zarządca nieruchomości zapewnia, aby każdy z właścicieli nieruchomości miał prawo do korzystania z ustalonego zakresu czynności zarządzania. 
  
7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierując się dbałością o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości. 
  
8. Zarządca nie podejmuje się wykonania czynności, które wykraczają poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności są sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. 
  
9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera ich działalność, a swoją postawą przyczynia się do integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.

 

§ 3

Współpraca między zarządcami

1. Stosunki między zarządcami nieruchomości powinny być oparte na koleżeństwie i współpracy. 
  
2. Działania marketingowe zarządców nieruchomości powinny świadczyć o ich profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości. 
  
3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemną zgodę.

 

§ 4

Tajemnica zawodowa 

1. Zarządcę nieruchomości obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy również po ustaniu wykonywania czynności, chyba że z tego obowiązku zwolnił go sąd lub inny właściwy organ, albo właściciele nieruchomości. 
  
2. Zarządca nieruchomości obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych. 
  
3. Obowiązkiem zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiązujących jego samego.

 

§ 5

Obowiązek informowania klienta

1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do udzielania właścicielom informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji. 
  
2. Wszelkie informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, udzielane przez zarządcę, powinny być zgodne ze znanym mu stanem faktycznym. 
  
3. Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

 

§ 6

Konflikt interesów

Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe, spory dotyczące zapisu umowy o zarządzaniu i sposobu jej realizacji były rozwiązywane polubownie, bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego.

 

§ 7

Dokumentacja

1. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentację zarządzanej nieruchomości. Jest on także obowiązany do prawidłowego gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji. 
  
2. Przekazanie dokumentacji powinno być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie o zarządzanie nieruchomością.

 

§ 8

Obsługa finansowa

1. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wynika z umowy o zarządzanie nieruchomością. Wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządzania powinno być odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarządcy do godziwego zysku. 
  
2. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi właścicieli nieruchomości, w szczególności: 
  
a) nie dopuszcza do łączenia środków finansowych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiającego, 
  
b) nie wykorzystuje środków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu przysporzenia korzyści innemu właścicielowi nieruchomości. 
  
3. Środki finansowe właścicieli nieruchomości zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i obsługuje zgodnie z pisemną dyspozycją właścicieli nieruchomości i postanowieniami umowy o zarządzanie nieruchomością.